Đối với những người thuộc mệnh Thủy thì non bộ nên làm 1, 5 hoặc 7 ngọn núi

Đối với những người thuộc mệnh Thủy thì non bộ nên làm 1, 5 hoặc 7 ngọn núi

Đối với những người thuộc mệnh Thủy thì non bộ nên làm 1, 5 hoặc 7 ngọn núi